Υπερεργασία και Υπερωρία. Πότε είναι νόμιμες και πότε παράνομες. Πως αμείβονται σε κάθε περίπτωση.

An informative article about overtime. When overtime job is legal and when illegal? How are they paid in any case?

Link: Υπερεργασία και Υπερωρία. Πότε είναι νόμιμες και πότε παράνομες. Πως αμείβονται σε κάθε περίπτωση. – pplus
Language: Greek